Art i Arquitectura s’uneixen per formar un tot!

L’aprenentatge de les matemàtiques i la geometria pot ser una facilitat per a un bon desenvolupament de la capacitat d’analisi de la realitat física, es a dir, la capacitat de trobar igualtats i diferències en els objectes quotidians, i el desenvolupament de la capacitat d’abstracció, és a dir, de crear una representació simplificada i comuna dels objectes que considerem iguals.

En general, l’aprenentatge de les matemàtiques es veu dificultat per tractar-se d’un llenguatge formal (no natural) i per la manca de contextualització dels continguts, és a dir, que s’afronta mitjançant la resolució de problemes que sovint tracten aspectes massa astractes o no significatius per l’alumne.

Al nostre parer, un enfoc eficaç per aprendre matemàtiques i geomatria és observa la realitat que ens envolta i reconèixrer-hi les figures geomètriques abstractes, mesurar-les in situ i descobrir les relacions espacials i quantitatives que hi ha entre elles. En paral·lel cal introduir la notació matemàtiques i el càlcul ¨miraculosament¨ donen solució a les nostres preguntes.

Per altra banda considerem actualment impresidible l’ús de les TAC en la metodologia docent i de l’aprenentatge.

L’alumnat actual viu en un context comunicatiu bàsicament audiovisual. Pràcticament tots tenen a nivell individual accés permanent a un ordinador personal amb connexió a internet. Han estat entrenats (sense saber-ho) a ser receptius els continguts audiovisuals de qualitat, tant imatges d’alta difinició i realitat virtual, com de realització. En aquest context, els alumnes són, cada cop més, poc o gents receptius als continguts transmesos per via oral, pissarra o paper, les eines en les que la majoria dels mestres actuals hem estat formats i amb les que hem desambolupat la nostre tasca profecional durant anys.

Daltre banda, l’accés a la informació ha canviat dràsticament, tant en quantitat i qualitat, com en rapidesa i facilitat d’accés. Internet ha revolucinat la nostre visió del món i ens ha posat a l’abast gran quantitat d’informació i molt actualitzada, si bé és veritat que molta no és faible. En parl·lel, han aparegut noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) cada cop més assequibles econnòmicament i que les escoles han anat incorporant (Wiffi, pissarres digital, projectors…).

El treball de alumnes parteix de l’observació de diversos elements arquitectònics i del mobilitat urbà de Girona. El procés de treball incidirà fonamentalment en la creació artística, el disseny, l’estètica, les relacions de l’entorn socio-cultural, l’urbanisme, centrat l’activitat en la funcionalitat, l’ordenació i l’estructuració dels espais públics.